Select Sidearea

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
hello@youremail.com
+1234567890
 

Реализирани проекти по оперативни програми

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД

ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.008-2086-С01

„Добри и безопасни условия на труд в ЕМИ ООД“

ЕМИ ООД реализира Административен договор BG05M9OP001-1.008-2086-C01 „Добри и безопасни условия на труд в ЕМИ ООД“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос 1: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места, процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“.

Проектът се изпълнява със 100% безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Стойност на проекта: 102 640,00 лв. без ДДС

Дейности:

 1. Огранизация и управление на проекта: сформиране на екип
 2. Осигуряване на информация и публичност
 3. Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в предприятието
 4. Въвеждане на иновативни модели за организация на труда, насочени към повишаване на производителността и опазване на околната среда.
 5. Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване на професионалния и здравния статус на работниците и служителите чрез закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло
 6. Обучение на работници и служители относно специфичните рискове на индивидуалното работното място
 7. Осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др.
 8. Осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др. – Осигуряване на достъп на хора с увреждания

Срок на проекта: 11 месеца (от 19.05.2017 г. до 19.04.2018 г.)

Цел на проекта: да се подобрят устойчиво организацията на труда и условията на труд в ЕМИ ООД

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Еми ООД реализира Административен договор BG161PO003-„Повишаване на енергийната ефективност на Еми ООД ”-2.3.02-0446-C001 по ОП „Развитие на Конкурентноспособността на българската икономика”,процедура BG161PO003-2.1.02„Енергийна ефективност и зелена икономика” ,с приоритетна ос„Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”.

Проектът се изпълнява със 100% безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма„Развитие на конкурентноспособността на българската икономика”2007-2013,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Стойност на проекта 236 452,75 лв.без ДДС.

Дейности преди проекта:

 • Сформиране на екип за управление на проекта и дейности по управление на проекта.
 • Избор на изпълнител за извършване на енергиен одит на промишлена система.
 • Избор на изпълнител за доставка на ДМА – слънчеви колектори за топла вода.
 • Избор на изпълнител за доставка на ДМА -LED осветителни тела.
 • Избор на изпълнител за доставка на ДМА – бутален компресор за природен газ.
 • Избор на изпълнител за доставка на ДМА – кондензаторни батерии.
 • Избор на изпълнител за визуализация на проекта.

Дейности по проекта:

 • Визуализация на проекта
 • Изпълнение на предвидените мерки съгласно дадените препоръки в енергийния одит.
 • Доставка ,монтаж и въвеждане в експлоатация на LEDосветителни тела
 • Доставка ,монтаж и въвеждане в експлоатация на бутален компресор за природен газ
 • Доставка ,монтаж и въвеждане в експлоатация на кондензаторни батерии
 • Доставка ,монтаж и въвеждане в експлоатация на слънчеви колектори за топла вода
 • Отчитане на проекта

Срок на проекта 6 месеца /от

Цел на проекта:Въвеждане на енергоспестяващи технологии  и използването на възобновяеми енергийни източници.